ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ  

เรื่อง “Driving Creative Economy in Tourism and Marketing”

ประชัาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่อ

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ เรื่อง “Driving Creative Economy in Tourism and Marketing”

 

วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศ และบุคคลภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาข้างต้น

โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :