ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ความเป็นเลิศ

เรื่อง Breaking the Secret Codes of Essential oils

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเรื่อง “Breaking the Secret Codes of Essential oils”

ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยอาจารย์ ดร. สุเมธี ส่งเสมอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ส่งแบบตอบรับ :  

Conference online (Zoom) :