ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
กิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ
กิจกรรมวิจัยเชิงคุรภาพกับการพัมฯานวัตกรรมสุขภาพ
ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ขอเชิญทุกท่านเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ” ครั้งที่ 1: หลักการและการกำหนดโจทย์วิจัยเชิงคุณภาพ
 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร. แสงอรุณ อิสระมาลัยบ
Doctor of Philosophy (Nursing) University of Missouri-Columbia, Missouri, USA
 
โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย (FREE)
   – รับสมัครเพียงจำนวน 15 ท่านเท่านั้น
   – ประชุมในรูปแบบ Onsite วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง โทร. 081-4793034