ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation”

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) ภายใต้หัวข้อ “Software Technology for Innovation” มีบทความส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 129 บทความ และมีบทความที่ผ่านการตอบรับ จำนวน 69 บทความ โดยเป็นบทความจากนักวิจัยและนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติจากหลากหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน รัสเซีย อินเดีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ ได้แก่ Dr.Lee Hing Yan, Director,Cloud Security Alliance (CSA),Singapore หัวเรื่อง Research @ Cloud Security Alliance, Dr.Lance Chun Che Fung : Emeritus Professor Murdoch University Australia หัวเรื่อง Emerging Technologies and Applications of Human-Machine-Interface (HMI) and Brian Computer Interface (BCI), Dr.Tokuro Matsuo : Advanced Institute of Industrial Technology,Japan หัวเรื่อง Software Innovations in Tourism and Event Services และ Dr.Clovis Chapman : Senior Manager at Groupon, USA หัวเรื่อง Computational Marketing at Groupon

จากนั้นในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (JCSSE’s Honorary General Chair) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดการประชุมและมอบรางวัล Best Paper award ได้แก่ เรื่อง Segmentation of Optic Never Head Images โดย Punsiri Boonyakiat and Piyanuch Silapachote และรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และพิธีมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018) แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นตัวแทนรับมอบธงและทุนสนับสนุนการจัดงานประชุมครั้งต่อไป จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร