ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับทุนสนับสนุนทุนจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการถ่ายทอดฯ แก่แกนนำสุขภาพของ 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้องค์ความรู้ ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ประกอบด้วย 7 กิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

1) การประเมินหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงเพื่อทำนายการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่
2) ติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายจากการดำเนินการของครัวเรือนที่ อสม. รับผิดชอบผ่านการดำเนินการของแต่ละ รพ.สต. 
3) โปรแกรมดัชนีลูกน้ำยุงลาย http://lim.wu.ac.th โดยเตรียมความพร้อมของศูนย์เฝ้าระวังระดับโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ รพ.สต. รพช. และเทศบาล 
4) ประเมินและพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน้ำยุงลาย ของ อสม.
5) การประเมินและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะชุมชนของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงหรือการดำเนินการในระดับตำบล
6) การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ ด้วยทีมแกนนำของอำเภอ รพ.สต. ตำบล และหมู่บ้าน 
7) การทำงานเชิงเครือข่ายในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ของคน 4 กลุ่ม และการขยายเครือข่าย

เพื่อให้ทั้ง 7 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย จึงได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมของการเขียนรายงานเป็นรูปเล่มวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละรพ.สต. โดยการทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่องกระบวนการวิจัย 
2. ติดตามความก้าวหน้าของการเขียนงานเป็นรูปเล่มวิจัย ในส่วนของการบันทึกข้อมูลวิจัยเพื่อประกอบการอภิปรายและรายงานผลการวิจัย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
3. ปิดโครงการโครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งแต่ละรพ.สต. ได้ดำเนินการสรุปการวิจัยออกมาเป็นรูปเล่ม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 โดยมีสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์นายเชิด ทองสุข เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน 

ผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการในการจัดทำข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดทำรูปเล่มรายงาน ดังนี้ 
1. เล่มรายงานภาพรวมของ รพ.สต. 54 เล่ม 
2. เล่มรายงานภาพของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้แก่
– ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
– ความเข้าใจดัชนีลูกน้ำยุงลาย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
– ผลการสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม และการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
อย่างไรก็ตามการให้ความสำคัญและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการนั่นคือเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาของไข้เลือดออกที่ยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ