ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำเสนอผลงานวิจัยกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด สำนักวิชาการจัดการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิจัยให้กับนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำนักวิจัยเข้านำเสนอผลงานภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย 1 ใน 7 แผนงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อนึ่ง งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในแผนงานวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการและการจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย” โดยมีนักวิจัยในแผนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมดำเนินการ เพื่อมุ่งเน้นในการจัดตั้ง Tourism Academy ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่นอกระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะนำไปสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคม ผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้ Tourism Academy นี้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การดำเนินงานในแผนงานวิจัยนี้เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งตามแผนงานกำหนดรวมไปถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยจากการนำเสนอผลงานวิจัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบแนวทางในการบูรณาการภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทยกับสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างหน่วยงานของภาครัฐมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลจากโครงการนี้จะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กับแรงงาน หรือผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมต่อการทำงานได้ รวมถึงการมีรายได้ที่สูงขึ้นตามศักยภาพของบุคลากร โดยกรมการท่องเที่ยวได้ตอบรับแนวทางในที่ประชุมและจะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกันต่อไป

ภายใต้นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การดำเนินการวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายลำดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถชี้นำสังคมได้ และนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ คลิ๊กดูรายละเอียด

หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาการจัดการ