ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

นักวิชาการจาก 6 มหาวิทยาลัย ร่วมเผยแพร่ผลงานใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว เป็นฉบับแรกที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดทำวารสารต่อเนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจาก 6 มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงงานวิชาการสู่ชุมชน ทั้งในด้านสังคม การศึกษา และ การจัดการทรัพยากรพื้นถิ่น

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่าน และอ้างอิง ได้จาก http://abcjournal.trf.or.th และสามารถส่งบทความเพื่อการเผยแพร่ได้ทางอีเมลล์ abctrfjournal@gmail.com