ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วย การจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ดังนี้

รางวัลประกอบด้วย
ประกอบด้วย เกียรติบัตร  และทุนการศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ          จำนวน 1 รางวัล         รางวัลละ   15,000  บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ     จำนวน 1 รางวัล         รางวัลละ   10,000  บาท
– รางวัลชมเชย            จำนวน 1 รางวัล        รางวัลละ     3,000  บาท

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ
นายจักรพันธุ์     เบญจวิญญู       สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศ
นายฐปธน        เฉลิมพนาพันธ์    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชมเชย
นางสาวกชพร    รูปปัจจัย         สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่