ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมติดตามและประเมินผลการทำงานของห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 “ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมถึงหารือแนวทางสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องมือในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ฯ ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็น “ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” และได้รับการรับรองในระดับสากลต่อไป เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561  

 
 
ข่าวโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์