ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบูธกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา

ผลงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการแผนงานระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และมีหัวหน้าโครงการทั้งหมด 3 ท่าน คือ รศ. ดร. นคร กกแก้ว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย หัวหน้าโครงการการศึกษาเครือข่ายและเส้นทางการกระจายสินค้าทางถนนโดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า อาจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต หัวหน้าโครงการการจัดทำระบบบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่าสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย และ อาจารย์ ดร. พนิดา แช่มช้าง หลักสูตร บริหารธุรกิจ ( เน้นโลจิสติกส์ ) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการประเมินผลด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อมจากระบบบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า

ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าของงานวิจัยนี้ จะถูกออกแบบเป็น Web-Based Service เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (3PL – broker) จับคู่ (matching) การบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าระหว่างผู้ขาย (carrier – รถเที่ยวเปล่า) และ ผู้ซื้อ (shipper-ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้า) โดยใช้แนวคิดและทฤษฏี Vehicle Routing Problem (VRP) ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งผนวกกับการสร้างอัลกอริทึมในการหาค่าคำตอบของเส้นทางและมีการสร้างตัวแบบทางคณิตศาตร์ เช่น Optimization model, Risk Management model , Simulation ร่วมกับการวิเคราะห์ Data Science เพื่อใช้ในการประเมินผลที่ได้จากระบบบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่าเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดทางด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้งานระบบ งานวิจัยชิ้นนี้จะถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นติดตั้งให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแต่ละราย (Desktop และ Mobile Application) บนเครื่องแม่ข่ายที่เป็นคลาวด์ (Cloud Server)

ระบบการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนนคือการขนส่งรูปแบบนี้มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นและมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงให้ได้ สำหรับการลดต้นทุนทางถนนสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งวิธีที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงได้คือ การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า (การขนส่งเที่ยวเปล่า คือ การขนส่งที่ไม่มีการบรรทุกสินค้ากลับจากการขนส่งสินค้า) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดรถเที่ยวเปล่าซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งของประเทศไทยลงได้

รายละเอียดของงานวิจัยและระบบซอฟแวร์เพื่อบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่า

ประมวลภาพ

  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาการจัดการ