ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

แจ้งการเปิดใช้งานแพลต Traffy Fondu ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TraffyFondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE Chatbot แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างเสรีทุกพื้นที่และทุกเวลา โดย Traffy Fondue สามารถช่วยหน่วยงานจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันการและมีข้อมูลที่ตรงประเด็นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท่านอธิการบดีจึงได้มีนโยบายในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาใช้บริหารจัดการปัญหาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน และจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่มากขึ้น

บัดนี้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue พร้อมนำมาประยุกต์ใช้งานในการรับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้มีกำหนดเปิดใช้งานในระยะที่ 1  ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566  บุคลากรและนักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาที่พบได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue ทั้งนี้หากต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการการแจ้งเรื่อง สามารถติดต่อว่าที่ ร.อ. ศราวุธ  อินปิน หัวหน้าส่วนบริการกลาง โทร. 76581, 76582 และหากต้องการการสนับสนุนในเชิงเทคนิค สามารถติดต่อคุณชณวัฒน์ หนูทอง วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 73436, 73444