ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
RIIE GREEN
นโยบาย
จากแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 7-10 ในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย “Walailak Go Green” หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การแยกขยะ การงดใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือการรณรงค์ให้รับบริการรถไฟฟ้า เพราะนอกจากลดอุบัติเหตุแล้วยังสามารถลดมลพิษได้อีกด้วย ซึ่งโครงการต่างๆดังกล่าวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กลายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขโครงการสีเขียว สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
RIIE 5ส go green
• ใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่
• สนับสนุนการใช้ถุงผ้า
• ใช้กระดาษรีไซเคิล
ด้านการจัดการพลังงานพลังงาน
• ปิดไฟหลังการใช้งาน
• เปิดแอร์ที่ 27 องศา
ด้านการจัดการขยะและของเสีย
• แยกขยะตามประเภทก่อนทิ้ง
• เอาขยะกลับมาใช้ใหม่
ด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ
• ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งาน
• สำรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านระบบขนส่ง
• ใช้รถขนส่งสาธารณะ(รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย)
• ใช้การเดินเมื่อต้องการเดินทางไปยังอาคารใกล้เคียง
• ใช้รถคันเดียวกัน เมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่เดียวกัน
ด้านการศึกษา
• ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
• มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้