ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

26-29 มิถุนายน 2562 : ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม กิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 29 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย 
เวลา 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 13.00-13.10 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำ Prof. Yusuf Chisti โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
เวลา 13.10-15.00 น. การบรรยาย เรื่อง Publish or perish โดย Prof. Yusuf Chisti Massey University, New Zealand 

อาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/17iJivZuD4yZV-biaFMgXT_ATyRhl_B0z0DI9QE7rte8/edit?usp=sharing 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย 
เวลา 09.00-16.00 น. Prof. Yusuf Chisti ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยเป็นรายบทความ (Discuss draft research manuscripts) 

วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย
เวลา 09.00-14.00 น. Prof. Yusuf Chisti ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยเป็นรายบทความ (Discuss draft research manuscripts) 

อาจารย์ที่สนใจขอรับคำแนะนำในการจัดทำบทความวิจัย สามารถจองเวลาได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/1-SbAtpU45IiBdKuQysk1s88qOXHrn2m34lriDAiriv0/edit?usp=sharing