ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

คณาจารย์ และนักวิจัย ม. วลัยลักษณ์ร่วมเป็นบรรณาธิการ Walailak Procedia 2019: no.2-6 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 11 มีการเสนอผลงานกว่า 240 เรื่อง โดยประมาณ 180 เรื่องเป็นผลงานจากหน่วยงานภายนอก จึงเป็นโอกาสให้ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาส แสดงศักยภาพ ในฐานะกรรมการวิชาการประเมินผลงานวิจัย นอกจากนี้ผลงานบางส่วนได้รับการเผยแพร่แบบบทความวิจัยฉบับ เต็ม (Full-Length Research Article) ในวารสาร Walailak Procedia โดยมีคณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นบรรณาธิการแบบจิตอาสาดังนี้

Vol 2019, No 6 (2019): การจัดการ
บรรณาธิการประจำฉบับ: ชูลีรัตน์ คงเรือง, ภัทรวรรณ แท่นทอง และ อรอนงค์ เฉียบแหลม

Vol 2019, No 5 (2019): งานวิจัยเชิงพื้นที่
บรรณาธิการประจำฉบับ: รัชฎา คชแสงสันต์ และ ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์

Vol 2019, No 4 (2019): วิทยาศาสตร์สุขภาพ
บรรณาธิการประจำฉบับ: กรวิทย์ อยู่สกุล, เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว และ ศุภลักษณ์ ไพศาล

Vol 2019, No 3 (2019): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรณาธิการประจำฉบับ: พรรณศิริ ดำโอ และ นภารัตน์ สุทธิเดช

Vol 2019, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณาธิการประจำฉบับ: สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, ภัทร์นรินทร์ ศุภกร, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และ ฮารีซอล ขุนอินคีรี

การเผยแพร่บทความฉบับเต็มให้ทันในวันประชุมเป็น Rapid Publication ได้รับการประสานดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มี คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ทำหน้าที่ผู้จัดการวารสาร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด บทความฉบับเต็มจากการประชุมระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10-11 ได้ที่เว็บไซต์ Walailak Procediahttp://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/issue/archive