ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศเรื่อง รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562 ในการนี้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการพิจารณาผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งจะมิพิธีมอบโล่รางวัลในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์