ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ม.วลัยลักษณ์ รายงานความก้าวหน้าโครงการท้าทายไทยต่อ สกว.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในระยะ 6 เดือน โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 (ท้าทายไทย) ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ราชปรารภ กรุงเทพฯ