ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

20-21 มิถุนายน 2562 : Research and Innovation for Health

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังก้าวสู่ยุกต์ 5 G กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งการตรวจวิเคราะห์ Precision medicine/Molecular genetic การควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ มวล. ได้