ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง ทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: Bio-based Materials

 

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 (Vol. 16 No. 10 October 2019 Bio-based Materials) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 7 เรื่อง ด้านวิศวกรรมวัสดุและวัสดุชีวภาพ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ 2 เรื่อง, โดยมี ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับ 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร http://wjst.wu.ac.th


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/96
  • วันที่ส่งข่าว – 14/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยและนวัตกรรม