ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CE-HSMR) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)” และหัวข้อวิจัย “Cardinality-Constrained Clustering and Outlier Detection: A Breast Cancer Case Study” 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 
สถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
เวลา หัวข้อ/กิจกรรม
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุม
โดย รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)
13.45-15.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ 
สนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ของ National University of Singapore (NUS)
โดย ผศ.ดร.ณภัทร รุจีรไพบูลย์ (National University of Singapore)
15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.30 น. Cardinality-Constrained Clustering and Outlier Detection: A Breast Cancer Case Study
โดย ผศ.ดร.ณภัทร รุจีรไพบูลย์ (National University of Singapore)
   
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
สถานที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
9.30-11.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์
11.00-12.00 น. หารือความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

  • วันที่ส่งข่าว – 17/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ