ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความ (Full paper) บทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
The 3rd International and National Public Health Research Conference 2020
วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา: https://phrc.wu.ac.th/2563/