ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science

ผลงานวิจัยเรื่อง “Oxidative Upgrade of Furfural to Succinic Acid Using SO3H-Carbocatalysts with Nitrogen Functionalities Based on Polybenzoxazine” โดย ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง (อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ Review Editor in Applied Sciences, Walailak Journal of Science and Technology) รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล (อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา (อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566 (ISI Q1/Scopus Q1, Journal Impact Factor = 6.361) โดยเกณฑ์การพิจารณาขึ้นปกของวารสารพิจารณาจาก 1) คุณภาพของงานวิจัย 2) การนำเสนอ กราฟ รูปภาพ ในเปเปอร์มีความน่าสนใจ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้มี ผศ.ดร.อุเทน เป็นผู้เขียนชื่อแรกและผู้เขียนหลัก เป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกจากบทความทั้งหมดจำนวน 63 บทความใน volume 565 (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979720300011)

ทั้งนี้เป็นผลงานการออกแบบกราฟฟิค โดยอาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์