ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

รายงานปิดโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” ระยะที่ 2

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยวางโจทย์การทำงานบนฐานอาชีพของเกษตรกรสามอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คือ อาชีพการทำนาข้าว อาชีพการทำไร่จาก และอาชีพการปลูกพืชผัก โดยได้รับเกียรติจาก นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธเนศ มณีกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๑ สำนักงาน กปร.) นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช (นักวิชาการอิสระ พี่เลี้ยงหลักของมหาวิทยาลัยจาก สกสว.) นายศุภชัย อักษรวงศ์ (อดีตหัวหน้ากลุ่มขยายผลฯ ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ) นายการุณ แปลงรัตน์ (ผอ.ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ) นายปัญญพงษ์ สงพะโยม (รองผู้อำนวยการศูนย์ฯฝ่ายขยายผล ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ) ผศ.โพยมพร รักษาชล และ ผศ.สาทินี วัฒนกิจ (มทร.ศรีวิชัย) รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีโครงการนำเสนอผลงานทั้งสิ้นจำนวน 15 โครงการ ประกอบไปด้วย 🌴 ชุดโครงการ การพัฒนาข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียม : การถ่ายโอนเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องให้ปลอดภัยจากเชื้อราเพื่อจำหน่ายในตลาดพรีเมียม รศ.ดร.นฤมล มาแทน อ.ดร.กาญน์นัฐฐา ไชยศรียา
🎄โครงการการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยการวิเคราะห์ฤทธิ์เชิงฟังก์ชัน ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น* ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ* อ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
🌳ยกระดับ และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นจาก ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี 🍂การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำส้มจากอัดเม็ด จากน้ำส้มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ. ดร. วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช 🌾การศึกษาอัตลักษณ์ตำรับอาหารพื้นถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการ จากทรัพยากรป่าจากในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางการท่องเที่ยว อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล* อาจารย์ นรินทร์ภพ ช่วยการ
🌺การต่อยอดภูมิปัญญาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากต้นจาก อาจารย์ ปรัชญา กฤษณะพันธ์ อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี
🌹โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน และเครือข่าย ภูมิปัญญาต้นจากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี* อาจารย์ ดร. สุขุมาล กล่ำแสงใส
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทรัพยากรจากในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ. บุณฑรี จันทร์กลับ ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
🌻การออกแบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อผลทางความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและภูมิปัญญาของชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ภริตพร แก้วแกมเสือ 🌷การออกแบบที่พักโฮมเสตย์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุนชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ภานุวัฒน์ สวัสดี
🌸การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก“ต้นจาก”สำหรับที่พักนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ภริตพร แก้วแกมเสือ
🏵พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชน ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชอ.จาตุรันต์ พิบูลย์
🌼ความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการในลุ่มน้ำปากพนัง กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.นลินี ทินนาม อ.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
🥦การศึกษาเชิงเปรียบเทียบช่องทางส่วนเหลื่อมการตลาดและความต้องการมาตรฐานผักปลอดภัย อ.ชวพงษ์ นุ้ยสุข อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ ผศ.สมใจ หนูผึ้ง. โดยภาพรวมของการดำเนินงานทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1107240252947398&id=420239394980824&__tn__=K-R