ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงาน  เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ทั้งในภาคการบรรยาย
(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข      

๒. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม

๓. การวิจัยด้านการศึกษา

๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/

(Click ที่ Link : Thailand Research Symposiumตั้งแต่บัดนี้  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน โปรดคลิก