ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในปัจจุบัน ทำให้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการในงานปีนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขทางผู้จัดงานจึงจัดให้มีการเข้าร่วมงานสัมมนาและการชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่างๆ 2. รูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ.สถานที่จัดงาน โดยการเข้าชมนิทรรศการ จะแบ่งเป็นรอบและจำกัดจำนวน ในการเข้าชม 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. – 14.00 น. รอบที่ […]

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงาน  เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ ๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข       ๒. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓. การวิจัยด้านการศึกษา ๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร คือ การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร เทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ปี การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคลากรภาครัฐ ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Read More »

19 – 21 พฤศจิกายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” สกว.

ขอเชิญชวนผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจสมัครทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi mentoring System” ในที่ 19 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก

19 – 21 พฤศจิกายน 2561 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” สกว. Read More »

18 กุมภาพันธ์ 2562 : การประชุมวิชาการ 2019 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management: Innovation Development and Management in the Digital Age

ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ Beijing Jiaotong University, Hubei Business College จากประเทศจีน Kolej University Poly-Tech MARA, Multimedia University จากประเทศมาเลเซีย และ Luton College จากประเทศอังกฤษ จัดการประชุมวิชาการ 2019 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management: Innovation Development and Management in the Digital Age เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ โดยมีกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความในด้าน social science, humanities, economic management และ information engineering  เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถ upload บทความได้ที่ website: https://conference.pim.ac.th/esubmission/login?confid=3 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ (ภาษาไทย)

18 กุมภาพันธ์ 2562 : การประชุมวิชาการ 2019 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management: Innovation Development and Management in the Digital Age Read More »

6-8 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประเภท กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มพัฒนางานประจำ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://nhesse3.udru.ac.th ส่งบทความออนไลน์ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2561

6-8 ธันวาคม 2561 : ประชุมวิชาการ “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” Read More »

22 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 074446824 e-mail: psu-international@psu.ac.th รายละเอียดกำหนดการ กรุณาคลิ๊ก

22 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ Erasmus+ จากผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป Read More »

12-13 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.nrct.go.th/training เลือกหัวข้อ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร 0 2561 2445 ต่อ 838 คุณรัตนาภรณ์, คุณศุภกร ——————– Web Site http://www.nrct.go.th/training.aspx Facebook https://www.facebook.com/nrct.training Facebook Fan Page https://www.facebook.com/training.nrct

12-13 พฤศจิกายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” Read More »

17-21 ธันวาคม 2561: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

17-21 ธันวาคม 2561: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) Read More »

11-12 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/jsQRzP หรือ อีเมล์ : nrct.south@gmail.com

11-12 ตุลาคม 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ Read More »