ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ ตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับ ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu