ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
“University Impact Rankings”
วันที่ 28-29 มกราคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ติดต่อสอบถามได้ที่:
กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

เบอร์ติดต่อ:
โทร 0-5446-6666 ต่อ 1048
โทรศัพท์มือถือ 08-2629-1970
โทรสาร 0-5446-714

ที่มา: http://www.prc.up.ac.th/Default.aspx