ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Breathing : as a key management for function

หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 Breathing : as a key management for function โดยมีนักกายภาพบำบัดทั่วภาคใต้เข้าร่วม ด้านคณบดีสหเวชศาสตร์เผย มีแผนเปิดหลักสูตรกายภาพบำบัด โปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Breathing : as a key management for function ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยมีนักกายภาพบำบัดจากทั่วภาคใต้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 51 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง กล่าวในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรกายภาพบำบัด เพื่อตอบสนองการขาดแคลนนักกายภาพบำบัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันได้ผลิตนักกายภาพบำบัดลงไปทำงานเพื่อชุมชน ทั้งในโรงพยาบาลระดับชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งบัณฑิตของเราสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการทางด้านกายภาพบำบัดต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ในอนาคตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีการเปิดหลักสูตรกายภาพบำบัดที่เป็นหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ประกอบกับปัจจุบันมีโรงพยาบาลของไทยหลายแห่งไปเปิดบริการในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเปิดหลักสูตรดังกล่าวจะตอบโจทย์ความต้องการนักกายภาพบำบัดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีแผนในการส่งนักศึกษากายภาพบำบัดไปฝึกงานยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

ด้าน อาจารย์ สาลินี ไชยกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Breathing : as a key management for function โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีความทันสมัยระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเพิ่มความรู้ความสามารถทางวิชาการแก่นักกายภาพบำบัดทั่วไป อาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด และศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัดและนักศึกษากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ ตลอดการประชุมได้รับเกียรติจากวิทยากรหลัก 2 คน คือ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดจากภาคใต้ทั้งสิ้น 51 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวส่วนสื่อสารองค์กร