ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมเยียนของสถาบันลูกโลกสีเขียว ณ บ้านเขาวัง

    สถาบันลูกโลกสีเขียว นำโดย นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่การพิจารณารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ นักวิจัยและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้ข้อมูลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมด้วย นายศุภชัย อักษรวงศ์ จากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะจากสำนักงานป่าไม้เขต 12 นครศรีธรรมราช เครือข่ายจักรยาน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการประเมิน นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยร่วมหารือเรื่องราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเขาวังอีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพโดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์