ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

อาศรมวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยบูรณาการการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่ง รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยในวันแรกเป็นการสัมมนา “อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” มี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “อุดมศึกษากับวัฒนธรรมสำนึก” มีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบงานวิจัยและแนวทางการสนับสนุนภารกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตลาดคลองแดน) และ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากมิติภาคีเครือข่าย โดย หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน เทศบาลนครขอนแก่น และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ในวันที่สอง เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี ศ.ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รองผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการการวิจัยและความร่วมมือ (สกว.) ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่ง คุณพนิดา ฐปนางกูร ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “มโนทัศน์ว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” พร้อมมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ คุณธนภร วัฒนกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณกฤติยา กาวีวงศ์ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และคุณวลัยลักษณ์ ชัยชนะศิริ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และได้มีการระดมความคิดเห็นและนำเสนอทุนเดิมและแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมของแต่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภารกิจที่ 4 พร้อมทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ในการหาแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำประเด็นสำคัญหลักที่ทุกสถาบันควรมีการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ การจัดทำฐานข้อมูลวัฒนธรรมของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่สร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ให้กับชุมชน ภายใต้บริบท “การฟื้นใจเมือง” ซึ่งจะมีการพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าวโดยการสนับสนุนของสถาบันคลังสมองแห่งชาติและหน่วยบูรณาการการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อไป