ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

วช.ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และ นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. กล่าวเปิดการฝึกอบรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นวิทยากรและร่วมปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ที่กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส มีผู้เข้าร่วมการอบรม 70 คน เป็นคณาจารย์ มวล. จาก 15 สำนักฯ/หน่วยงาน 33 คน บุคคลภายนอก จาก 14 หน่วยงาน 37 คน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. อีก 2 ท่าน ร่วมวิพากษ์ข้อเสนอการวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น วิทยากรที่บรรยาย เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “แม่ไก่” จำนวน 8 คน

ประมวลภาพ