ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ

รายชื่อวารสารไทยที่เพิ่งเข้าฐานข้อมูล Scopus และ ESCI-ISI ด้านสังคมศาสตร์ และ ด้านการจัดการ เพื่อเป็นทางเลือกให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติต่อไป ดังรายชื่อด้านล่างครับ
ฐานข้อมูล ISI (ESCI)-APPLIED ECONOMICS JOURNAL   https://www.tci-thaijo.org/index.php/AEJ

-ANTI-TRAFFICKING REVIEW   http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal

-ASR CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  http://cmuj.cmu.ac.th/aboutthejournal-asrcmujofsocialsciencesandhumanities.php
-JOURNAL OF ASTRONOMICAL HISTORY AND HERITAGE   http://www.narit.or.th/en/index.php/jahh

-JOURNAL OF URBAN CULTURE RESEARCH   http://www.cujucr.com/jucr2/Home.html

ฐานข้อมูล Scopus
-Kasetsart Journal – Social Sciences (Q3)  http://kjss.kasetsart.org

-Asia-Pacific population journal / United Nations (Q4)  https://www.unescap.org/announcement/asia-pacific-population-journal

-Thailand Statistician (Q4)  https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaistat

-Journal of Population and Social Studies  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpss

-ABAC Journal  http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/abacjournal/index

-Journal of the Siam Society   http://www.siam-society.org/pub_JSS/jss_index.html
-PASAA Journal   http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/home_p1.php