ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระแม่โพสพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานพิธีสมโภชพระแม่โพสพ และกิจกรรมต่อยอดโครงการศึกษาอัตลักษณ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง ABC ปี 2559 ณ วัดขนาบนาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทีมนักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและทีมงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว