ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ในพิธีเปิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช.และหน่วยงานเครือข่ายโดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 156 คน จากทั่วภาคใต้ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จากการพิจารณาคุณสมบัติมีผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมของการฝึกอบรมจะมีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอแผนงานวิจัย โดยมีทีมวิทยากรจากหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ วช.ยังกำหนดให้มีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. (ย่าไก่) ทำหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย

พิธีปิดการฝึกอบรมจัดขึ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ย่าไก่) วิทยากร (แม่ไก่) และ นักวิจัย (ลูกไก่) กว่า 70 ท่าน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแข้มแข็ง และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ได้เพื่อนำเสนอขอรับการอุดหนุนทุนวิจัยลูกไก่ได้ในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม