ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

29 เมษายน 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีนโยบายให้คณาจารย์ ทุกคนต้องมีภาระงานด้านการวิจัย ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานวิจัยได้ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างทีมวิจัยในอนาคต สถาบันวิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย จึงร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดให้มี โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ขึ้น ในโครงการนี้จัดให้มีกิจกรรม 2 ครั้ง ได้แก่ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” “การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการวิจัย” และ “การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์”

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ครั้งที่ 1 กิจกรรม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้
กรุณากรอกข้อมูลตอบรับ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562

ครั้งที่ 2 กิจกรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้
กรุณากรอกข้อมูลตอบรับ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562