ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

29-30 มิถุนายน 2562: กิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย(Design thinking for research proposal development)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีการจัดการอบรมในรูปแบบการจัด Workshop โดยใช้วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Design thinking เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญแหล่งทุนจากภายนอก มาเป็นวิทยากรร่วมเพื่อให้ได้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้โดยตรง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ ธีมที่ชื่อว่า Health Sci X Design Thinking สำรองที่นั่งด่วน ได้ที่ https://forms.gle/smaYbdWh2BtbpQuu7 

หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 075-672599 งานนี้พลาดไม่ได้นะคะ คุณจะพบกับ อบรมที่มากกว่าแค่อบรม


  • วันที่ส่งข่าว – 06/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ