ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

11-12 กรกฎาคม 2562: ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/sme/ubrc/