ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

โครงการเพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน “Monsoon Writing”

สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน “Monsoon Writing” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ พูลสุขรีสอร์ท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการเขียนบทความวิชาการและวารสารวิชาการนานาชาติที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้มีอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 16 ท่าน และมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่สามารถส่งบทความ (Submit) ภายใน 2 วันนี้ จำนวน 3 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลท่านแรกคือ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสงห์กานานนท์ ท่านที่สองคือ อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล และท่านที่สามคือ อาจารย์ ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

เพื่อนเอื้อเพื่อน เป็นโครงการที่สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนให้อาจารย์ในสำนักวิชาได้ผลิตงานไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับโลก โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ https://sla.wu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไปเป็นระยะ

ที่มา: https://sla.wu.ac.th/?p=17881&fbclid=IwAR2djUScGuXIWbYGAEiRy-2TGyQElA0fh6S6qLsCn8xCyfTq7Ipc7XQLazg