ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวนการเคมีสีเขียวเพื่อสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากสกัดสมุนไพร” โดย นศภ.อรรถพล ศักดามาศ และ นศภ. นาถพล ตลึงจิตร ร่วมทีมคณาจารย์ อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล โดยมี ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Assoc. Prof. Seiichi Sakamoto เป็นที่ปรึกษา ทีมวิจัยพัฒนาสารสกัดสมุนไพรสาบเสือไร้สีโดยใช้เทคนิคเคมีสีเขียว สารสกัดสาบเสือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยรักษาแผลและต้านออกซิเดชั่น การใช้น้ำมันทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอโรฟิลล์ ทำให้สีของสารสกัดน่าใช้ขึ้น การใช้น้ำมันประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์จากปิโตรเลียม สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร และจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ผลงานได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS (Q3) และได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

ที่มา: https://pharmacy.wu.ac.th/?p=13298