ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

งานวิจัยอัดพอลิเมอร์เข้าสู่ไม้ยาง ได้รับการต่อยอดสูอุตสาหกรรม ผ่านคูปองนวัตกรรมของ NIA

บริษัท นครศรีพาราวู้ด ได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผ่านทางโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ซึ่งโครงการนี้ บริษัทจะได้นำงานวิจัยของ ผศ.ดร. สุฤกษ์ คงทอง อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษา) ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝังอัดพอลิเมอร์ (PMMA) เข้าในไม้ยางพาราได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไม้ยางพาราพอลิเมอร์ไปใช้เป็นไม้ในงานก่อสร้างทั่วไป ไม้วงกบประตูหน้าต่าง และงานปูพื้นไม้ปาร์เก้