ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ ส. เทคโนโลยีการเกษตร และ ส. วิทยาศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยสกอ. ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

สกอ. ได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จาก 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 นี้มีโครงการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุน 2 โครงการคือ

โครงการ “การเปลี่ยนหญ้าเนเปียร์เป็นมีเทนโดยใช้เอนไซม์จากวัสดุเศษเหลือการเพาะเห็ดและน้ำทิ้งจากการผลิตมีเทนเป็นกล้าเชื้อ” โดย รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ส. เทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
โครงการ “การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุที่ความดันต่ำ” โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ส. วิทยาศาสตร์ และคณะ

โครงการทั้งสองได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น โดยเครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา