ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ชาววลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายและร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานการกุศลพิชิตเขาวัง” ใน วันที่ 19-20 มีนาคม 2559

ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศข้อมูลชุมชนจากงานวิจัย และภาพถ่ายบันทึกเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติ กิจกรรม และเรื่องราวในอดีตถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านเขาวัง ในนิทรรศการภาพถ่าย “ภาพบันทึก…เขาวังในความทรงจำ” ณ มัสยิดดารุลเอียะสาน(บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิูลย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเขาวัง และผู้มาร่วมกิจกรรมในงานมัสยิดดารุลเอียะสาน (บ้านเขาวัง) เป็นอันมาก

ซึ่งในการจัดงานมัสยิดครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “ปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง” ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 เพื่อหารายด้สมทบทุนการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม ของชุมชนบ้านเขาวัง ซึ่ง อาจารย์ราชัน ฉ้วนเจริญ ได้นำนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ไปร่วมช่วยงานลงทะเบียนผู้ร่วมปั่นจักรยานและงานเฝ้าระวังจุดอันตรายในเส้นทางปั่นจักรยาน และมีสมาชิกจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเพื่อนวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมปั่นการกุศลในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการฯ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราวลัยลักษณ์ในกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิยาลัยในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณอย่างสูงแทนชุมชนบ้านเขาวัง ที่อาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาตร์ได้เดินทางไปร่วมช่วยงานชุมชน ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแก่เพื่อนพนักงานวลัยลักษณ์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลพิชิตเขาวังเพื่อสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแด่เพื่อนจิตอาสาจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน อุทยานการเรียนรู้วิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อนพนักงานขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของมหาวิทยาลัย(เบอร์ 30) ที่ได้ร่วมเดินทางไปช่วยงานของชุมชน ทั้งการจัดนิทรรศการ การบันทึกภาพ และการสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลพิชิตเขาวังในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ขอความสุข ความสำเร็จ และสุขภาพดี จงบังเกิดแด่ทุกท่านตามปรารถนา

ประมวลภาพ