ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” จัดโดย วช.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเพิง ร่วมงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ 17 – 27 มีนาคม 2559 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ข้างทำเนียบรัฐบาล) ซึ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนอินทรีย์เกษตรอย่างจริงจังทุกขั้นตอน เลิกใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากมือชาวนาแห่งนี้ จึงมีความปลอดภัยสูง และสามารถหาซื้อได้ในราคาชาวบ้าน ความสำเร็จดังกล่าว ป้าอุไร จันจำปา (หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเพิง) ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต และจัดการผ่านโครงการวิจัยเพื่อสังคม ร่วมกับ อ.ดร.เลิศชาย ศิริชัย รวมทั้งโครงการทดสอบระบบ Smart Farming ด้วยสถานีตรวจวัดอากาศและสภาพดินที่ติดตั้งโดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

ภาพข่าว สุจินดา ย่องจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sujinda.naka?fref=photo