ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

เชิญชวนชาววลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายต้นน้ำในวันที่ 2 เมษายน 2559

เนื่องในวโรกาสครบรอบสถาปนาปีที่ 24 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มวล. และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทำฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่บ้านอ่าวศรีเมือง ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก้าวย่างสู่ปีที่ 25 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมตามพันธกิจ “เป็นหลักในถิ่น” และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ชุมชน การสานสัมพันธ์ชุมชน สร้างสำนึกจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนต้นน้ำปากพนัง ตามแนวพระราชดำริ

เพื่อนวลัยลักษณ์ท่านใดสนใจร่วมเดินทางไปทำฝายต้นน้ำลำธารกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ฯ ครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ โทร 089-4741362, ภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว โทร 081-4168596 เพื่อจะได้ประสานการจัดเตรียมรถและอาหารให้กับผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว