ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

วลัยลักษณ์ร่วมใจสร้างฝาย-สานรักษ์ ณ ชุมชนบ้านอ่าวศรีเมือง อ.จุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มวล. ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชำริ และชาวอ่าวศรีเมือง จัดทำฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวศรีเมือง ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ ภายใต้กิจกรรมค่าย “โครงการสร้างฝาย-สานรักษ์” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน และชุมชนประมาณ 70 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายอำเภอจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่ายกิจกรรม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอจุฬาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และพี่น้องชาวอ่าวศรีเมือง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการสร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชนด้วยตนเองตามแนวพระราชดำริของโครงการวิจัยและพัฒนาพ้ื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และศูนย์อำนวยการฯ โดยมีเพื่อนเครือข่ายชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ เดินทางมาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำให้ความรู้และคำปรึกษาในการทำฝายต้นน้ำกับนักศึกษาและชาวอ่าวศรีเมือง โดยการเรียนรู้การทำฝายต้นน้ำครัั้งนี้ของนักศึกษาและชุมชน สามารถจัดทำฝายได้แล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง พร้อมทั้งได้จัดเตรียมพื้นที่และหินในสายห้วย เพื่อการจัดทำฝายร่วมกันของชุมชนอ่าวศรีเมืองหลังจากนี้อีกจำนวน 2 แห่ง โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ได้เดินทางพร้อมด้วยพี่ๆ เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา พร้อมพบปะพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญและแกนนำชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโอกาสต่อไป

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ขอขอบพระคุณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เดินทางไปเป็นกำลังใจแก่ศึกษาและชุมชน และขอบคุณน้องนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชาววลัยลักษณ์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำฝายต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง ระหว่างมหาวิทยาลัย ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบ้านอ่าวศรีเมือง โดยการจัดกิจกรรมค่ายสร้างฝาย-สานรักษ์ของนักศึกษาครั้งนี้ นอกจาการสร้างกระบวนการเรียนรู้และจิตอาสาของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนได้ตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาในบ้านของตนด้วยด้วยตนเอง เป็นแนวทางและจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าริมห้วยชายคลองเพื่อสร้างความชุ่มชื้น สร้างแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติแก่ชุมชนต่อไป อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชมของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอีกด้วย

ประมวลภาพ