ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ศูนย์นิเวศวิทยาฯ อบรมการทำวิจัยโลกและอวกาศโดยใช้โครงการ GLOBE DIS และ GPM

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว และ นายพีรวิชญ์ เควด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการทำวิจัยโลกและอวกาศโดยใช้โครงการ GLOBE DIS และ GPM ให้กับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ Current Hot NASA Mission, GLOBE data entry via mobile app, GLOBE data information system, weather station data ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์จาก NASA, GPM mission ทำการ skype มาพูดคุยและนำเสนอภาพรวมของ GPM