ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ABC มวล.- สกว. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.-สกว.) จัดกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า โครงการที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รวมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 19 โครงการ (12 โครงการเกี่ยวข้องกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พันเอก นายแพทย์ วิเชียร ชูเสมอ อดีตประธานเครือข่ายวิจัยฯชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน, รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ, รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณศุภชัย อักษรวงศ์ จากศูนย์อำนวยการและประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ จากสำนักวิชาสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้บริหารและคณะจาก สกว. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและการต่อยอดขยายผล