ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผู้ประกอบการใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แข่งขันทางธุรกิจได้

หลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินมาครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายความเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2559 เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย
1. การให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ มาจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคล และแบบจำลองธุรกิจ
2. การให้คำปรึกษาแนะนำ: การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ จากที่ปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำมาจัดทำแผนธุรกิจ และแบบจำลองธุรกิจจนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง
3. การอบรมด้านดิจิตอล: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการตลาดอิเลคทรอนิกส์

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล และแบบจำลองธุรกิจเพื่อรับคำชี้แนะต่อคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ นักวิชาการ ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้เข้าอบรมร่วมขยายเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมกลุ่ม “NEC จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยรุ่นพี่ผู้จบหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ร่วมมือเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาท้องที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ประกอบการใหม่ ทายาทธุรกิจ นักศึกษาจบใหม่ เข้ารับการอบรมและจบการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 35 ท่าน โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการขออนุมัติวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในลำดับต่อไป

ข่าวจากศูนย์บริการวิชาการ