ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเลจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมพิทักษ์ทะเล หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการหอพักสีเขียว (Green Dormitory) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ๋ อาคารไทยบุรี โดยชมรมพิทักษ์ทะเลได้รับการสนับสนุนและได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โดยปีนี้เป็นกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรภายในหอพัก เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาโครงการให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 750 คน

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ขยะไมโครพลาสติก” และคุณวันวิสาข์ สินทรัพย์ไพบูลย์ วิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะนำให้ความรู้เรื่อง Zero Waste และ Green University

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่นันทนาการและสื่อความหมายวงกัวลาบารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล ร่วมขับกล่อมบทเพลงในการช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแสดงสื่อความหมายจำลองการดำเนินชีวิตภายในหอพัก เพื่อเป็นการสื่อให้เห็นว่าในแต่ละวันนักศึกษามีการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง และมีวิธีลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างไร โดยนักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล

อนึ่ง ชมรมพิทักษ์ทะเลยังมีกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการหอพักสีเขียว เช่น กิจกรรมวลัยลักษณ์อาสาพัฒนาชายฝั่ง โดยชมรมพิทักษ์ทะเลนำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนบ้านท่าสูง และร่วมเก็บขยะชายฝั่งทะเลบ้านท่าสูงร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการสื่อให้เห็นว่า ปัจจุบันขยะชายฝั่งมีจำนวนมากแค่ไหน รวมทั้งกิจกรรมกระดาษหน้าสาม โดยรับบริจาคการะดาษที่ไม่ใช้แล้วในแต่ละหอพัก เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ และ กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมวันทะเลโลกที่จะไปร่วมรณรงค์เรื่องขยะในทะเล ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช