ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ออนไลน์แล้วสำหรับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ฉบับ การเคลื่อนย้ายของผู้คน

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ฉบับ การเคลื่อนย้ายของผู้คนในยุคโลกไร้พรมแดน ด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ในรอบ 2 ทศวรรษทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายใหม่ของผู้คนทั่วโลก ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การย้ายถิ่น การอพยพ การลี้ภัย การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ที่ผ่านมา การเคลื่อนย้ายเกิดจากการตั้ง คำถามที่ว่า “การศึกษาเรื่องการย้ายถิ่น” (Migration) เกิดจาก “ปัจจัยดึงดูด หรือปัจจัยผลักของคนย้ายถิ่นคืออะไร” หรือการค้นหา“สาเหตุของการย้ายถิ่น” เป็นต้น แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเผชิญหน้ากับการเคลื่อนย้ายเหล่านี้ มีหลากหลาย รูปแบบ หลากหลายสาเหตุ ที่สำคัญก้าวข้ามกรอบการตั้งคำถาม แบบเดิมในทางวิชาการที่ศึกษาการย้ายถิ่น (Migration) ก้าวข้ามความเป็นพื้นที่ทางกายภาพ หรือการตั้งหลักแหล่ง ความสนใจของการศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้าย (Mobilities) ได้ตั้งคำถามถึงลักษณะการเคลื่อนย้ายที่ซับซ้อน การข้ามไปข้ามมา การสร้างและขยาย เครือข่าย การก่อรูปความสัมพันธ์ซ้อนทับ การเปลี่ยนผ่านหลายอัตลักษณ์ การศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษา เป็นต้น

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss/