ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมอบรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือสืบค้นวารสารเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือสืบค้นวารสารเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ” เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ โดยมีคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ Managing Editor of  WJST บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 18 คน

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่ เอกสารอบรม

ภาพกิจกรรม

ติดตามช่องทางอื่นๆ